Számolj velünk!

Általános Felhasználási Feltételek

Bevezetés

Az Appelar.com általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a D.LANDAU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Appelar.com online oldalon (http://appelar.com) (továbbiakban: Appelar.com) elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://appelar.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.appelar.com/aszf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: D.LANDAU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A szolgáltató székhelye: 4337 Jármi, Arany János köz 49.
A szolgáltató telephelye: 4761 Porcsalma, Batthyány út 31.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@appelar.com

Cégjegyzékszáma: 15 06 086873
Adószáma: 20333869-2-15
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 70 621 6717

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-80811/2014.
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Tárhely-szolgáltató adatai:
Amazon.com / Amazon Web Services
Cím: P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226
Telefonszám: +1 (206) 266-4064

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2014. december 8. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Általános rendelkezések

Felhasználó számára a Szolgáltató felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

Regisztrált felhasználóként Felhasználónak lehetősége van elérni az oldal összes funkcióját és megkezdheti kihasználni lehetőségeit. A regisztrációt követően Felhasználó eléri a saját adminisztrációs felületét, ahol adatait módosíthatja. Regisztráció után Felhasználó 15 napos próbaidő alatt bizonyosodhat meg a rendszer működéséről.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

Felelősségek

Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül írásban (e-mailen) a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

A Szolgáltatás díjai

Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a regisztrációs oldalon találja Felhasználó.

Az szolgáltatási díj megfizetése mindig egy év időtartamra (365 naptári nap) egy összegben esedékes. Felek rögzítik, hogy a szerződés határozott időre jön létre, és azt rendes felmondással nem szüntethetik meg. Az egy éves díj kedvezményes ár, amely feltételezi azt, hogy Felhasználó a vállalt időtartam (hűségidő) nem mondja azt fel. Azaz a Felhasználó az előfizetés felmondása esetén, ha arra nem a Szolgáltató hibájára visszavezethető ok miatt kerül sor, a szolgáltatási díj időarányos visszatérítésére nem jogosult.

Az előfizetési időszak (365 nap) lejártát követően a szolgáltatást Szolgáltató aktívan tartja 15 napig. Ezen időszak alatt lehet ismét aktiválni a szolgáltatást.

A regisztrációkor megadott adatok módosítását csak írásban fogadja el Szolgáltató az info@appelar.com címre eljuttatva. Előfizetői díj módosítását Szolgáltató előzőleg írásban jelzi és csak az aktuális előfizetői időszak lejártát követően lép érvénybe.

A díjakat a Felhasználó kizárólag az Appelar.com által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki.

Kétféle díjfizetési mód érhető Szolgáltató weboldalán:

 • Regisztráció alkalmával, kártyával PayPal-on keresztül. Ez esetben a szolgáltatás indítása egybeesik az előfizetés elindításával, a sikeres online fizetéssel.
 • Regisztráció alkalmával átutalás választása esetén a rendszer egy automatikus díjbekérő levelet generál, melynek megfizetésére az ingyenes 15 napos tesztidőszak lejártáig van lehetőség (ami a regisztráció napját követő 14. naptári nap 24.00-ig tart). Ha ez időpontig nem kerül a szolgáltatási díj jóváírásra a Szolgáltató számláján, a szolgáltatást Szolgáltató korlátozza, és csak a fizetési lehetőség lesz elérhető a Felhasználó számára.
 • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

  A Szolgáltató főszabályként papír alapú számlát bocsát ki szolgáltatásairól, melyet postai úton juttat el a Felhasználó által regisztráció alkalmával megadott címre.Igény szerinta Szolgáltató elektronikus számlát is kiállít.

  A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása az Appelar.com-nak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

  Amennyiben Felhasználó az szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató fizetési meghagyásos eljárást indít, melynek 50.000 Ft-os, azaz ötvenezer forintos költségét köteles Felhasználó megfizetni. A fizetési meghagyásos eljárás utáni esetleges további eljárások költségét Felhasználó viseli.

  Szolgáltatás megtagadása

  Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

  A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

  A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat az esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.

  Szerzői Jogok

  A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a http://appelar.com weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

  Miután az appelar.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az appelar.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  A http://appelar.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint webes felületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

  Tilos továbbá a http://appelar.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az appelar.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

  Az appelar.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

  Adatvédelem

  Az Appelar.com adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://www.appelar.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

  Egyéb rendelkezések

  A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

  Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

  Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen tudnak minket keresni: info@appelar.com

  KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

  Szerződés létrejötte és hatálya

  A Felhasználó az Appelar.com szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a szolgáltatási díjat befizette, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

  A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen.

  Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

  Felek jogai és kötelezettségei

  A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

  Szolgáltatások aktiválásához a szolgáltatási díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges.

  Felhasználó a szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt díjat köteles megfizetni. A szolgáltatások díja minden esetben előre fizetendő.

  A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

  Elállási jog

  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

  Egyedi-időszakos rendelkezések

  A Szolgáltató 2016. Május 10-én értékesítési akciót indít, melynek keretében Felhasználó két éves előfizetést vásárolhat. A két éves előfizetés megvásárlásának folyamata teljesen megegyezik az egy éves előfizetés megvásárlásának folyamatával. Szolgáltató a két éves előfizetés teljes díját egyszerre kéri be és állít ki róla számlát. Ebben az esetben a Felhasználói fiók elérhetősége legfeljebb a regisztrációt követő 731 napig biztosított. Az előfizetés meghosszabbításának feltételei és módja megegyezik az 1 éves előfizetésre vonatkozó feltételekkel.

  A fenti értékesítési akció keretében vásárolt 2 éves előfizetés esetén a Szolgáltató ajándék telefont biztosít az előfizetőnek. Az ajándék telefon átvételének feltétele az valós és érvényes adatokkal elvégzett regisztráció, valamint a 2 éves előfizetés díjának teljes megfizetése. Az előfizetői díj beérkezését követően legfeljebb 30 napon belül szolgáltató küldeményként juttatja el az ajándék telefont az előfizető részére a regisztráció alkalmával megadott levelezési címre. Az ajándék telefon típusa LG Magna H502Y. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ajándék telefon típusát megváltoztassa. Az akcióban csak magyarországi bejegyzett lakcímmel rendelkező magánszemélyek, illetve magyarországi bejegyzett adószámmal és telephellyel rendelkező vállalkozások vehetnek részt.

  A fenti értékesítési akció 2016.május 10-én indul és lezárásig érvényes. Az akció lezárásának időpontjáról annak időpontját 15 nappal megelőzően Szolgáltató a http://blog.appelar.hu/ oldalon tesz közzé tájékoztatást.

  Porcsalma, 2016. május 5.

  Előfizetési csomagok

  • Próba csomag

   2 hetes adattárolás
   korlátlan üzenetküldő szolgáltatás

   Ezt választom

   ingyenes

  • Alap csomag

   korlátozás nélküli adattárolás
   korlátlan üzenetküldő szolgáltatás

   Ezt választom

   Érdeklődj az árazásról